Ze Zastupitelstva města Příbram

10. 4. 2018

Zázraky se dějí. Tak by se dalo nazvat jednání 36. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které proběhlo dne 19. března 2018. Jednání začalo v 16 hodin, a protože skončilo v 17.35 hod., bylo to jednoznačně nejkratší jednání v tomto volebním období.

Na programu bylo původně 22 bodů, po vyřazení návrhu na dohodu o narovnání ve věci obchodu s obuví v Pražské ulici (důvodem vyřazení je nepravomocný rozsudek soudu o vyklizení objektu nájemcem), jich zbylo 21 a jednání bylo až snově věcné a bezkonfliktní.

Pro občany města je určitě velmi významná informace o tom, že byla zrušena vyhláška města č. 2/2014 o Fondu oprav a modernizace bytového fondu (tzv. FOM), která se v poslední době ukazovala jako pro občany neatraktivní, a proto bylo nutno ji nahradit něčím novým. Zastupitelstvo schválilo zřízení nového fondu města s názvem Fond zápůjček města Příbram (tzv. FOZ) a jeho statut. Podstatnou změnou oproti bývalému FOM je, že není striktně určeno, k jakému účelu a v jakém rozsahu je možno půjčku poskytnout, účel je pouze obecný na úpravy a rekonstrukce nemovitostí. Zcela nově je pak zařazena i možnost pořízení movitých věcí, sloužících k údržbě nemovitostí.

V dalších bodech se schvalovaly změny v osadních výborech Zdaboř a Brod, braly se na vědomí zpráva o plnění usnesení ZM v r. 2017, přehled účasti členů výborů na jednáních za II. pololetí 2017, zpráva kontrolního výboru za r. 2017 a informace o rezignaci člena kontrolního výboru, schvalovaly se smlouvy o nakládání s nemovitým majetkem.

Jako varovný příklad pro dlužníky města, byť jsou v sociálních problémech, by mohl sloužit poslední bod, o kterém se chci zmínit. Nájemkyně bytu požádala o prominutí penále v souvislosti s dluhem na nájemném a za služby s bydlením související. K tomu je třeba uvést, že dosud nebyl zaplacen ani holý dluh (tzv. jistina) a že žadatelka neprojevila ani žádnou snahu o jeho úhradu, nevyužila nabízenou možnost sociální poradny na přípravu oddlužení, své sliby o nápravě neplní. V takovém případě musí jít však stranou jakékoli sociální cítění. Proto jsme s Mgr. Potůčkovou podpořily návrh rady, aby se příslušenství nepromíjelo. I lidé v sociálních problémech si musí uvědomit, že pomoc si zaslouží jen v případě, že udělají všechno, co mohou pro vyřešení svých sociálních problémů podniknout. Přiznám se, že pro mě osobně byl přístup žadatelky tak trochu šok. Vždyť ona požaduje po městě pomoc a není ochotná pro řešení své sociální situace hnout prstem. Jaké z toho plyne poučení? Kdo chce pomoci v tíživé sociální situaci, musí se podle svých reálných možností snažit, a potom může s naší podporou počítat. 

Autor: 
Mgr. Jiřina Humlová