Konference Středočeského KV KSČM

20. 2. 2020

Zpráva o činnosti Středočeské krajské organizace KSČM za období od KK KSČM pořádané 24. února 2018 do 15. února 2020 Vážené soudružky, vážení soudruzi, drazí hosté,   Scházíme se v souladu se Stanovami KSČM, v rámci přípravy konání XI. sjezdu KSČM. Ten se, z rozhodnutí ÚV KSČM, bude konat ve dnech 18. a 19. dubna letošního roku v Brně. Samotné konání krajské konference, po proběhlých konferencích okresních, vymezuje hluboký význam a cíl naší diskuze a rozhodnutí.     Je třeba, abychom se  ve svých hodnoceních vrátili, jak do roku 2018, ale také do roku 2016. Je tomu tak proto, že právě v roce 2016 jsme stáli před obdobným zásadním úkolem jako dnes. Připravit se na nadcházející volby do krajských zastupitelstev, v tomto případě do Středočeského krajského zastupitelstva. Měli bychom také dnes rozhodnout o zásadách krajského programu strany pro tyto volby. Nesmíme také opomenout, že souběžně s krajskými volbami budou probíhat i volby do Senátu Parlamentu ČR. V podmínkách našeho kraje jde především o volební obvod Kolín, Kladno, Příbram, Louny Rakovník a volební obvod Česká Lípa, který sice spadá do jiného kraje, ale velkým počtem obcí zasahuje náš okres Mělník. Mějme na paměti, že volby do Senátu se nikdy netýkají jen daného okresu, ale vždy ve větším, či menším počtu obcí,okresů sousedních, např. nyní okresu Nymburk, Praha Východ, Praha Západ a v menší míře i dalších a jsou tak vždy i celokrajskou záležitostí.      Scházíme se dnes také v období, kdy se naše Komunistická strana Čech a Moravy připravuje i na významnou vnitrostranickou událost. Jde o XI. sjezd naší strany. Předchozí X.sjezd, jehož svolání bylo urychleno nepříznivými, špatnými opakovanými volebními výsledky stanovil tři základní směry úkolů. 1) nalézt řešení promítnutí nepříznivých volebních výsledků do ekonomiky  strany 2) přijmout metody a řízení stranické práce a s tím i úpravu stanov strany. 3) aktualizovat první programový dokument KSČM, tzv. "Kladenský program" a zároveň zpracovat  krátkodobý program strany.    Tyto úkoly, pokud měly být řádně naplněny, vyžadovaly otevřít diskuzi o další reálné podobě strany, jejích stranických organizacích a zapojení do práce strany jednotlivých členů a sympatizantů. Chcete-li, otevřeně hovořit o možnostech současné stranické struktury, její obnově a případném rozšiřování. Tento úkol souvisí i s tím, jak budeme vnímat úlohu a způsob práce komunistické strany v kapitalistické společnosti. Rovným dílem se proto tyto úkoly týkaly i naší krajské stranické organizace, jejích okresních stranických organizací a jejich stranických orgánů, základních organizací strany a každého člena strany, úměrně jeho možnostem.     Snažili jsme se  v celé krajské organizaci a i krajském výboru naší strany se těchto úkolů zhostit. Chci zde zmínit velký přínos krajské vnitrostranické komise a stanovisko k otázkám řízení stranické práce a námětů pro úprav Stanov strany. Dokázali jsme ujednotit krajské stanovisko před celostranickou konferencí v dubnu 2019. Vzhledem ke skutečnosti, že celostranická konference k otázkám řízení stranické práce se nedokázala vypořádat ani se základní otázkou tvorby vyšších stranických orgánů, považuje náš KV KSČM své náměty, které navrhl k úpravě Stanov a řízení stranické práce za  aktuální a navrhuje je předložit jako podnět pro přípravu XI. sjezdu KSČM.     V otázce aktualizace programu strany měla  naše krajská organizace zastoupení v příslušných pracovních komisích. Respektujeme závěr, jak celostranické konference z června 2019 a následně ÚV KSČM k této otázce i skutečnost, že byly předloženy alternativní dokumenty. Rovněž se Středočeský KV rozhodl respektovat stanoviska k této otázce jednotlivých OV KSČM našeho kraje a dále postupovat podle toho, jak budou Komisí ÚV KSČM pro přípravu programových dokumentů sjezdu  zapracovány připomínky a přeloženy ještě před jednáním sjezdu ÚV KSČM.     Jsou to velice závažné otázky a úkoly. Pokud ztratíme schopnost empatie, vzájemné úcty, respektu a soudružského chování, nepodaří se je vyřešit. Pokud tyto schopnosti neztratíme a potlačíme osobní ambice, jsme schopni obnovit sílu a společenský význam dělnického levicového komunistického hnutí v naší společnosti, byť a to zdůrazňuji, nebude to cesta krátkodobá a snadná.     Krajský výbor byl ustanoven poměrně dvěma zástupci za každou okresní
organizace. Od poslední krajské konference naší strany ve Středočeském kraji se KV KSČM sešel celkem na 15 řádných jednání. VV StčKV pracoval v základním sedmičlenném složení, s trvale přizvávaným předsedou klubu krajských zastupitelů s. Z. Štefkem, předsedkyní Krajské revizní komise KSČM s. Marií Krumpholcovou a členkou VV ÚV KSČM za Středočeskou krajskou organizaci s. Miloslavou Vostrou. Za období od poslední krajské konference se sešel celkem na 30 jednáních. Velice často byla přizvávána i hlavní koordinátorka našich družebních styků v rámci SFEL s. Marie Krejčová a podle potřeby i další členové naší strany. Recipročně jsme se snažili, aby ve většině případů na zasedání klubu krajských zastupitelů byl přítomen zástupce krajského výboru nezastupitel a to v osobě jeho předsedy či místopředsedy. Vedle toho jsme pravidelně dvakrát ročně konali porady se všemi pracovníky, spolupracovníky a předsedy OV KSČM, před volbami se scházel volební štáb  StčKV KSČM ve složení předsedů OS a členů VV StčKV KSČM.    Obdobně volbou byla ustanovena  krajská revizní komise a krajská rozhodčí komise. Scházely se  pravidelně podle stanoveného plánu práce 7 až 8 krát za rok.   Byla vždy snaha projednat pevně stanovené informační body z činnosti jiných orgánů, zkontrolovat plnění uložených úkolů a věnovat se přípravě celokrajských témat, například, zabezpečení oslav MDŽ, 1. máje, 9. května, jako výročí osvobození naší vlasti od nacistické okupace Sovětským svazem, 11. května, poslední výstřely války, na středočeské Slivici, uctění památky Lidické tragédie, Blaník a zejména při půlkulatých výročích vzpomínáme s úctou na Antonína Zápotockého, Jana Švermu, Annu Kvášovou, strážmistra Honzátka a další významné osobnosti našeho hnutí a naší historie,  Je pozitivní, že mezi úspěchy můžeme  řadit navrácení sochy Jana Švermy do jeho rodného domu v Mnichově Hradišti.    Hlavní náplň činnosti vždy vycházela z plánu práce, který odrážel sjezdové úkoly, úkoly stanovené ÚV KSČM a aktuální politickou situací. Rozhodující pozornost věnoval StčKV KSČM krajské politické situaci, ať již v jednotlivých okresech, tak na úrovni celokrajské. Je třeba zdůraznit, že jsme dokázali zásadní politické věci vždy předjednávat v politických orgánech strany, náš klub krajských zastupitelů je vždy respektoval a opačně, což je podstatné. I v budoucnu toto nelze upozadit, bagate-lizovat a nebo dokonce pomíjet. podstatné je, že i na politických jednáních s jinými politickými subjekty a krajskými koaličními partnery jsme vždy kladli důraz na stanovisko StčKV KSČM a snažili se dosáhnout u zásadních rozhodnutí celokrajské shody. Je však potřebné v hodnocení naší práce říci, že ne vždy se nacházel cit pro témata politicky podstatná a někdy chybělo včasné upozornění na závažné politické otázky, jež se následně stávaly ostrou třecí plochou mezi Hnutím ANO a ČSSD. Toho je třeba se do budoucna vyvarovat. Zastupitelé na jakékoliv úrovni, včetně poslanců, nesou odpovědnost za poznávací funkci v orgánech, kde naši stranu zastupují. Ti, kteří nejsou zastupiteli, poslanci, nemohou být odkázání jen na druhotné informace z tisku či jiných médií. Tedy zdůrazňuji podstatnost a nezbytnost rozpoznávací funkce zásadní politické informace Pár slov ještě k další činnosti krajské organizace. Tak jako v předchozích obdobích i v tomto, byla při StčKV KSČM organizována na středoškolské úrovni Sobotní univerzita Jana Švermy – nyní Středisko vzdělávání. Je v určitých momentech vysoce náročné udržet chod tohoto vzdělávacího zařízení, má však dnes svou velkou historickou hodnotu. Dlouhá léta byla vůbec jedinou školou, institutem, který v pravidelných seminářích v dvouletém cyklu, poskytoval základní znalosti marxismu-leninismu, jak z oblasti historického materialismu, dějin, filozofie, politické ekonomie, tak i řady další oborů, např. sociologie. Je pro nás i dnes prioritou naplňovat tuto školu a udržet ji v činnosti. Těší nás její kredit, který si získala, jak mezi posluchači, tak mezi lektory. Velké poděkování proto patří Klubu společenských věd s. Lubomíru Vackovi, ale také s. Františku Švarcovi. Pro podporu této školy bychom měli udělat maximum i proto, že z části vyplňuje trvalý nedostatek ideologické práce v naší straně.
   V této souvislosti je nutné uvést, že KV KSČM zřídil i své pracovní komise pro ideologickou a pro vnitrostranickou práci, hospodářskou radu, komisi mládeže, krajskou radu zastupitelů. I do budoucna by chtěl KV jít touto cestou. Je však třeba, aby okresní
organizace vytvoření takovýchto poradních a iniciativních orgánů  nechápaly jen jako nutné zlo a povinnost zaplnit tyto komise a tak ve skutečnosti nedošlo ke vzniku dělného orgánu a spíš k problému s jejich funkčnosti. S tím jsme se potýkali u všech komisí. Pokud však budeme tyto aktivy chápat, jako prostor pro přípravu práce KV v jednotlivých oblastech, mohly by mu být velice účinnou pomocí. Ostatně, takto bylo v případě vnitrostranické komise k formování stanovisek za kraj, která odvedla velký kus práce. Komise pro ideologickou práci, která se příliš nescházela, by měla  zvýraznit svůj vztah k přípravě návrhů předvolebních materiálů, či reagovat na krajské tiskoviny, např. jako je Třešnička, různé věcné náměty i do předvolební kampaně. Tyto dvě komise by do budoucna měly mít z čeho vycházet a přinést velký kus pomoci v naší společné práci. U ostatních komisí bude situace složitější. Je třeba tyto otázky zvážit a rozhodnout na nejbližších zasedáních KV KSČM.  Středočeský kraj má také poměrně rozsáhlé družební vztahy s řadou bratrských levicových a komunistických stran. Poděkování zde patří za koordinaci této činnosti, s. Marii Krejčové a Dáše Pokorové. Původní družební vztahy s Braniborskou zemskou organizací a některými okresními organizacemi Die Linke, předtím SPD, je realizován prostřednictví dohody SFEL. V rámci této dohody je pak spolupráce vedena i s jinými subjekty v zahraničí a především, s nám bratrsky nejbližší, KSS. Mrzí nás, že nakonec padlo rozhodnutí neúčastnit se parlamentních voleb. Byli jsme připraveni na materiální pomoc.    Návrh  na zkvalitnění řízení stranické struktury jsme poměrně široce diskutovali již v základních organizacích.. Řada dobrých myšlenek se však příliš koncentruje na způsob tvorby nejvyšších stranických orgánů, ale míjí realitu faktického stavu základních organizací. Za podstatné a zcela zásadní lze však považovat potřebu dodržování vnitrostranické kázně. Bez ní je obtižné stranu řídit a ujednocovat ve stanoviscích.   Dnes, my, komunisté i jako občané České republiky, vnímáme, že se svět nachází ve stále složitější situaci, která svou podobou a zostřováním základních rysů imperialismu, evokuje stále více válku, jako jedině možné řešení. Půlkruh tzv. arabských jar, počínaje Severoafrickými státy, se sevřel v samé Evropě na hranicích Ukrajiny a Ruska, ve velice nebezpečné podobě občanské války. Snad symbolicky se některé světové mocnosti počínaje USA, Francií, SRN, se svými vazalskými satelity v Evropské unii, staly podporovateli fašistické soldatesky dosazené k vládnutí v Kyjevě. Tato soldateska se poté stala otevřeným nástrojem k přípravám a vyprovokování rádoby většího válečného konfliktu s Ruskou federací. Vnímejme vážnost této situace, kterou často občanská veřejnost, ale i mnozí z nás, členů Komunistické strany Čech a Moravy, vnímáme emotivně. Na území z jednoho ze států, který nejvíce utrpěl, vedle Běloruska a Ruska, v boji proti německému fašismu,  se moci chopil fašismus novodobý.   Ruská federace dnes není SSSR. Na druhé straně však projevy dnešního ruského imperialismu a úloha Ruské federace působí ve světě jako protiváha stupňujícím se mocenským zájmům USA  a ekonomicky sílících zájmů SRN, Francie a Anglie.  Snahu vyvinit fašistické Německo a německý nacismus z rozpoutání  2. světové války a svést tuto vinu na socialistický Sovětský svaz, který přinesl rozhodující podíl v porážce nacismu, je nehorázným přepisováním dějin. Je povinností komunistů a vlasteneckých sil, se mu postavit. To, co se děje v Praze kolem pomníku maršále Koněva, či Řeporyjích, je testem, co snese náš národ a kam až lze zajít. Nepodceňujme toto nebezpečí. Rozhodně se mu postavme.      XI.. sjezd KSČM se bude scházet v roce významného výročí 75 let od ukončení 2. světové války,  v níž rozhodující podíl na vítězství nesl socialistický Sovětský svaz a slovanské národy. Budeme připomínat výročí Košického vládního programu a 22. dubna 150 let od narození V. I. Lenina, uplyne také 140 let od narození Bohumíra Šmerala. Výčet historických událostí může být široký a příští rok si připomeneme 100 let od založení Komunistické strany Československa. Příští rok Sudetoněmecký landsmanšaft chce svůj sraz uskutečnit v naší České republice. To je přece pro nás komunisty výzva k boji za pravdu.