Stanovisko k návrhu na vypovězení Severoatlantické smlouvy

16. 9. 2016

Poslanecký klub KSČM předložil do Poslanecké sněmovny návrh ústavního zákona o referendu o vypovězení Severoatlantické smlouvy Českou republikou. Návrh dostal číslo tisku 908. Nyní jej čeká vyjádření vlády České republiky a následně vlastní projednání v Parlamentu České republiky.

Návrh ústavního zákona o referendu o vypovězení Severoatlantické smlouvy Českou republikou je dalším z návrhů právní úpravy referenda v právním řádu České republiky, který doposud postrádá právní úpravu referenda obecného. Je tak dávána možnost, jak uplatnit přímou demokracii jako formu výkonu státní moci stanovené čl. 2 Ústavy České republiky, která tak staví lid do role suveréna. Činí tak především tím, když stanoví, že „lid je zdrojem veškeré státní moci“ a dále pak, že „ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo“. Takový ústavní zákon však doposud přijat nebyl.

To, že se Česká republika stala členem Severoatlantické aliance (NATO), bylo nepochybně rozhodnutím politickým, o kterém by měl správně rozhodovat lid.          Severoatlantická aliance (NATO) je euroatlantický mezinárodní vojenský pakt, který byl založen 4. dubna 1949 podpisem Severoatlantické smlouvy ve Washingtonu. Smlouvu tehdy podepsalo 12 států, které se tak staly zakládajícími státy NATO. Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dne 24. srpna 1949. Do současné doby k této smlouvě přistoupilo dalších 16 států, mezi nimi v roce 1999 i Česká republika.

Cílem předkládaného návrhu je, aby rozhodnutí o tak zásadní věci příslušelo přímo lidu - občanům České republiky, jakožto suveréna moci, a nikoli voleným zástupcům, kteří reprezentují spíše politické strany než občany. Jsou to právě občané, kteří by měli rozhodnout o tom, zda chtějí být členem mezinárodní organizace, která v posledních letech výrazně změnila svůj charakter a pod zcela evidentním vedením USA vyvolává vojenské napětí v Evropě, čímž se zpronevěřuje zásadám a smyslu, pro který vznikla. Jsou to právě občané, kteří by měli rozhodovat o tom, zda chtějí, aby se Česká republika podílela na činnosti, která nemá nic společného se zásadami zakotvenými v Severoatlantické smlouvě, zda chtějí, aby se Česká republika podílela na ohrožování mezinárodního míru a bezpečnosti, především na ohrožování míru v Evropě a na zcela nesmyslném stupňování válečné hrozby v Evropě zejména ze strany USA jakožto zakladatele NATO, čehož jsme svědky v poslední době. Protože nebyla dána lidu možnost vyjádřit se k přistoupení České republiky k Severoatlantické smlouvě (ke členství v NATO) a to zcela zjevně ze strachu, že by občané České republiky s takovým krokem nesouhlasili, je navrhovatel – KSČM - přesvědčen, že je nyní nezbytné, aby se občané mohly vyjádřit v referendu.

Autor: 
Stanislav Grospič, poslanec PS PČR, místopředseda Ústavně právního výboru PS PČR
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM