Usnesení Středočeské krajské konference 18.2.2017

21. 2. 2017

STŘEDOČESKÁ KRAJSKÁ KONFERENCE KSČM
18. ÚNORA 2017
U s n e s e n í

Středočeská krajská konference Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:
1. Schvaluje
1.1.Zprávu mandátové komise
1.2.Kandidátní listinu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky za KSČM ve Středočeském kraji, složení- seznam kandidátů bude součástí protokolu

2. Bere na vědomí
2.1.Vystoupení předsedy KV KSČM s. Stanislava Grospiče, přednesené při
zahájení konference.

3. Ukládá
3.1. KV KSČM předložit ÚV KSČM schválenou kandidátní listinu pro volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Termín: ihned
Zodpovídá: s. Grospič, předseda StčKV KSČM
3.2. V souvislosti s ústředním a krajským volebním štábem konkretizovat postup
stranických organizací v kraji při přípravě a zabezpečení voleb do PS PČR
v roce 2017.
.Termín: po schválení volebního programu KSČM
Zodpovídá: s. Grospič, předseda StčKV KSČM
3.3.Aktivně se podílet na průběhu volební kampaně do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Termín: trvale do voleb
Zodpovídá: StčKV, OV KSČM, kandidáti do
PS PČR
3.4.Zařadit všechny kandidáty do předvolební přípravy, ve které budou důkladně
seznámeni s volebním programem.
Termín: trvale do voleb
Zodpovídá: s. Grospič, předseda StčKV KSČM
3.5.Využít spolupráci se všemi vlasteneckými organizacemi k tomu, abychom jak
mezi členy strany, tak našimi sympatizujícími, docílili vyšší účast voličů ve
volbách a tím také lepšího volebního výsledku.
Termín: trvale do voleb
Zodpovídá: KV KSČM
3.6. Předat připomínky k návrhu volebního programu KSČM, které došly
z jednotlivých okresních organizací na KV KSČM, a také ty, které zazněly na
dnešní konferenci na příslušné oddělení ÚV KSČM. Zároveň je využít pro
vedení volební kampaně v rámci kraje.
Termín: do schválení volebního programu KSČM
Zodpovídá: s. Grospič, předseda StčKV KSČM
3.7. Zapojit do průběhu volební kampaně aktuální poznatky našich sociologů a
pružně reagovat na požadavky voličů.
Termín: trvale do voleb
Zodpovídá: KV KSČM

4. Doporučuje
4.1. Aby se základem volebního programu KSČM pro volby do PS PČR konané v
roce 2017 stalo „Devět priorit IX. sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy.“
4.2.Ústřednímu výboru KSČM zvážit pro volbu prezidenta České republiky, která
se uskuteční v roce 2018, navržení svého vlastního kandidáta na tuto funkci.
4.3. Ústřednímu výboru KSČM zpracovat krátký, jasný a stručný volební program
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané
v roce 2017.
4.4. Všem okresním organizacím věnovat zvýšenou pozornost odběru Haló novin.