Z jednání příbramského zastupitelstva

8. 5. 2017

Dne 24. dubna 2017 proběhlo 27. zasedání zastupitelstva města Příbram. Jednání začalo v 16 hodin, a protože skončilo již v 18.43 hod., bylo to jednoznačně nejkratší jednání v tomto volebním období. Na programu bylo pouze 17 bodů a musím říci, že tentokrát se všichni vy- varovali osobního napadání, a na průběhu jednání se to projevilo opravdu pozitivně.

Hned bod č. 2 Koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku byl projednáván velmi věcně. Obdrželi jsme materiál, který zpracovalo DIAMO s.p., SUL Příbram a který byl již podroben první diskusi s obcemi a osadními výbory, jichž se to bezprostředně týká. Na jednání se dostavil zástupce SUL Příbram a v úvodním slově vysvětlil situaci, proč nelze tuto problematiku řešit prostřednictvím soukromým subjektů (jednak z důvodu, že v odvalech je velké množství uranové rudy, se kterou nesmějí soukromé subjekty nakládat, jednak je to v případě dodržení ekologie pro soukromé subjekty ekonomicky nerentabilní, protože náklady budou mnohem vyšší než výnosy, a to může opravdu řešit jen stát) a také vysvětlil, proč ze čtyř předložených variant řešení preferují variantu IV. Poté se rozvinula bohatá diskuze, během níž odpovídal zástupce SUL na dotazy zastupitelů. Protože během diskuze jsme se dověděli, že na 9. května 2017 svolává SUL společně se starostou Ing. Vařekou veřejné projednání problematiky odvalů, podal MVDr. Řihák návrh na přerušení jednání tohoto bodu do 22. 5. 2017, abychom znali výsledek projednání s veřejností, což podpořilo 17 z přítomných 20 zastupitelů. Proto bych chtěla všechny naše čtenáře, které tato problematika zajímá, vyzvat: zúčastněte se veřejného projednání tohoto záměru dne 9. května 2017 od 14 hodin v jednací síni Úřadu práce na náměstí TGM (budova bývalého okresního úřadu) a své stanovisko nám dejte vědět. Musím říci, že se zatím kloníme k variantě IV, protože se nám jeví časově a organizačně nejpříznivější. A ještě k jednomu bodu jednání bych se chtěla blíže vyjádřit. Určitě jste v tisku i dalších médiích zaregistrovali, že v noci ze 7. na 8. dubna došlo v Příbrami II k požáru rodinného domu s tragickým úmrtím dítěte, při kterém rodina přišla o všechno. Město jim již zařídilo náhradní ubytování a zároveň běží i finanční sbírka na transparentní účet u České spořitelny. Rada předložila zastupitelstvu návrh na finanční dar pro tuto rodinu ve výši 100.000,- Kč z rezervy starosty a byl schválen jednohlasně. Navíc jsme se na základě připomínky JUDr. Kyseláka, aby město postižené rodině poskytlo i právní moc, dověděli, že rodina již byla informována o právní pomoci prostřednictvím městské sociálně právní poradny. Přece jen se ukázalo, že když dojde k tragédii, jsme schopni se v Příbrami domluvit a lidskost nechat zvítězit nad stranickostí. A to je dobře. I když bych byla raději, kdyby k takovým smutným událostem nedocházelo.

Z hlediska občanů, využívajících MHD, je zajímavý i požadavek Arrivy Praha, s. r. o., na navýšení platby za 1 km. S tím souvisí úkol pro kontrolní výbor města vyhodnotit naplňování smluvního vztahu – zejména, zda jsou všechny požadavky Arrivy Praha oprávněné (viz navýšení mzdových tarifů pro řidiče MHD), nebo zda má Arriva Praha i vnitřní rezervy, aby rada měla kvalifikovaný podklad k rozhodnutí. Kromě toho jsme byli informováni, že město připravuje studii dopravního grafikonu z hlediska jeho optimalizace, jež by měla sloužit i jako podklad pro výběrové řízení na budoucího dodavatele MHD v Příbrami, který bude městskou dopravu zajišťovat od r. 2019 po uplynutí stávající smlouvy.

V dalších bodech jsme již řešili standardní problematiku půjček z FOM, tj. z fondu oprav a modernizací, střednědobého výhledu rozpočtu města a rozpočtových změn, nakládání s majetkem, školského obvodu městských školek nebo vyhlášky o nočním klidu. 

Autor: 
Mgr. Jiřina Humlová