Z 6. zasedání ÚV KSČM

25. 3. 2017

25. března proběhlo 6. zasedání ÚV KSČM. Tradiční březnový termín je svázaný zejména s ekonomickými otázkami, nejinak tomu bylo i na tomto zasedání.

Z ekonomického bloku se schvalovalo vyhodnocení hospodaření ÚV KSČM, výroční finanční zpráva KSČM, návrh rozpočtu ÚV KSČM i celé KSČM a příslušná stanoviska ÚRK KSČM.

Blížící volby přinesly 2 body – informaci o plnění úkolů k zajištění volební kampaně do PS PČR a schválení kandidátních listin do PS PČR.

V dalších bodech pak byl probrán  stav členské základny k 31. 12. 2016 i zprávy o jednáních VV ÚV KSČM od posledního zasedání ÚV KSČM, vyhodnocení diskuse a kontrola plnění úkolů.

Na aktuální politickou situaci reagovalo schválené stanovisko a samozřejmě i úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa.

Zasedání zahájil místopředseda Petr Šimůnek, v nezbytných organizačních bodech byl doplněn i program o Směrnici pro čerpání prostředků na analýzy, o Zprávu o činnosti ÚRoK za rok 2016 a o Rozhodnutí ÚRoK ve věci kritiky nepřítomných funkcionářů na orgánech strany. Také o bod uzavření věcného břemene služebnosti v OV KSČM Kolín (je tam taženo přes pozemek nízké napětí).

Navrženo bylo zařadit i bod o zvýšení limitu pokladen na OV KSČM na 20.000 Kč, bude projednáno při schvalování usnesení. Potvrzen byl s. Kříž z Jihlavy jako nový člen ÚV KSČM.

V úvodním vystoupení předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip uvedl, že cílem dnešního pléna je výroční zpráva za rok 2016, důležitějším krokem je ale posouzení a schválení kandidátních listin. Svět se nachází v turbulentní době, to se odráží i u nás. Války, terorismus, mafie, podvody a krádeže. Lidé ale chtějí žít beze strachu. Předseda by chtěl, aby toto zasedání přineslo změnu v přístupu nás všech, změnu, která přinese aktivitu, odpovědnost a na podzim výsledky. Jako příklad uvedl aktivitu mladých v Ústí nad Orlicí. Co musíme čekat od voleb? Jednoduchou údernou strategii, od bývalých členů KSČ, kteří jsou často členové jiných stran, fráze, lži.

Pokud chce někdo mluvit o minulosti, je tu i 27 let nedávné minulosti, která začala devastací státu, který byl bez dluhů, průmyslová i zemědělská výroba sloužila k růstu a měli jsme vyspělé školství. Byli jsme i vlastníci výrobních prostředků, po privatizaci, nepříliš podařené, je stát zadlužen, přestože prodal výrobní prostředky přes 2 biliony Kč. Více než 300 miliard ročně ze zisků se vyváží do zahraničí.

Vzpomínáme v těchto dnech i smutné výročí agresivní války proti Jugoslávii. A dnes se dohaduje podřízení našich vojáků německému Bundeswehru a přes naše území se přesouvají cizí vojáci na východ. Haraší se zbraněmi vůči Rusku, ale neřešíme příčiny migrační krize.

Stejně ohrožující jsou byrokratické příkazy z Bruselu, Evropská komise je nekompetentní. Musíme požadovat více suverenity pro naši vlast.

Musíme mít jasné cíle – získat na 1 člena aspoň 17 voličů. Mít konkrétní zodpovědnost na všech úrovních. Máme naše kandidátní listiny. Musíme kandidáty proškolit nejen v tématech, ale i v rétorice.

Lidé jsou dnes pod neustálým tlakem médií, která oddalují dobu, kdy lidé prohlédnou, co se na ně chystá. Útočí se na samé základy naší civilizace. Příčinou je vnucování skoro protektorátních režimů na Středním východě USA a jeho spojenci. Merkelová pozvala do Evropy uprchlíky a chce nám jich část vnutit. My jsme pohostinná země, hostili jsme Řeky a další. Ale nemůžeme nést následky za rozhodnutí jiných. Nebyli jsme koloniální zemí, nedrancovali jsme.

Nebojíme se svých soupeřů v naší zemi, ani na levici, pokud jí někdo jiný vůbec reprezentuje. Jedině silná KSČM je schopna donutit ostatní pro kroky ve prospěch občanů. Na pravici se opakovaně objevují subjekty na jedno použití využívající mafiánské praktiky.

Pro nás je měřítkem hodnot práce, pro ostatní majetek jakkoliv získaný. Náš program chce více klidu, pořádku, jistot, dovést do konce trestní kauzy, snížit počet úředníků v státní správě. Bude toho hodně na dubnovém plénu, které se bude programu věnovat. Čeká nás těžká práce.

Návrh stanoviska přednesl místopředseda Josef Skála, je výzvou k volbám, které mohou být očekávanou změnou.

Ústní informaci o plnění úkolů k volbám uvedl místopředseda Jiří Dolejš, VV ÚV KSČM projednal písemnou rozsáhlou informaci. Pravidelně se schází programová komise, volební štáb. Dokončuje se velký program a koncentrovaný menší (volební manifest – 2 stránky). Připravují se i argumenty k volebnímu programu. Kandidátky projednáváme na ÚV KSČM dnes, program příště. Připravují se i akce, třeba setkání lídrů s novináři apod. Vybírají se priority pro propagaci a hesla. Grafika se vybírala z 6 přihlášených, byl doporučen výherce, se kterým se bude komunikovat. Finalizujeme i výběr tiskárny. Zabývali se i systémem focení i přípravou školení kandidátů. Budou se do všech domácností vyrábět volební noviny, výrazně odlišné od předcházejících, bude prostor i pro krajská témata.

S. Mara zahájil diskusi k prvnímu bloku. Stranu zdobila vždy disciplína vnitřní i vnější. Na programové konferenci nebyli všichni lídři, lidé nám nerozumí. A nevěří profesionalismu.

S. Berka se dotkl toho, že jsme nezhodnotili dobrou práci poslanců. Neuměli jsme ji prodat.

 

S. Křenek přednesl stanovisko své okresní konference. Interpeluje vedení k vyjasnění vztahu s Mrencovou. Také proč není ve Futuře za stranu s. Skála, ale stále s. Vostrá. Kdo zpackal propuštění pana Hlocha z Futury, že vysoudil velké částky. Zkritizoval též vystoupení stínovému ministrovi s. Černému proti ministru Stropnickému v otázce podřízenosti Bundeswehru, za 3,5 roku navíc nevznesl kritiku proti Stropnickému ani jednou!

S. Švarcbek sdělil závěry své organizace, že se jim nelíbí kroky NATO, které se přibližuje k Rusku, jsou pro vystoupení z NATO. Jsme kolonií. Jsme za důstojné mzdy, proti lichvářům.

S. Semelová se věnovala přípravě voleb. Všichni bychom měli zabrat, nejen kandidáti. Příští rok nás čekají komunální volby. A kandidáti by měli chodit i na různé akce, být aktivní.

S. Klimša opět navrhl pravidlo 3 období a dost pro poslance. Když je někdo v parlamentu od roku 1990, nemůže to být bez důsledků. Kritizoval též mechanismus sebehodnocení poslanců. Hodnotit by měli členové strany – neposlanci. Strana by měla úkolovat a hodnotit poslance.

S. Jeslínek podotkl, že lidé nemusí rozumět tomu, co říkáme. Můžeme používat termínem kuponová deprivatizace.

S. Hrůzu šokovalo, že na dnešním jednání je přítomno z 16 pozvaných poslanců (nečlenů) jen 2. Žádá předsednictvo, aby nás seznámilo s důvody nepřítomnosti těchto poslanců. Problémy se mají řešit a ne zametat pod stůl.

Na diskusi reagoval s. Filip. Také mu vadí, že tu chybí 5 vedoucích kandidátů. O variantě 3x a dost jsme již hlasovali a neprošlo to. Právní spor Futury a KSČM ohledně Hlocha byl politickým procesem. A na otázky s. Křenka samozřejmě písemně odpoví.

K ekonomickému bloku vystoupil místopředseda Šimůnek. U organizační jednotky ÚV KSČM jsme předpokládali ztrátu 1,86 milionů Kč, ztráta byla nakonec 4,66 milionů, špatně dopadly volby. Výnosy dosáhly 107 milionů, náklady 112 milionů. Celá strana hospodařila s výnosy 186,6 milionu, splnila tak plán na 102,72%, náklady ve výši 195,8 znamenaly překročení plánu o 4%, celková ztráta je 9,2 milionu Kč.

Rozpočet na rok 2017 počítá se schodkem 28,4 milionu Kč, výnosová část je 175 milionů, nákladová 203,7 milionů Kč. Z toho jednotka ÚV KSČM má plánované výnosy 108,6 a náklady 134,5 milionu Kč.

Posledním představeným bodem je možnost čerpat prostředky na analýzy a odborné expertizy, schválena byla směrnice, která to umožňuje.

Předsedkyně ÚRK pak přednesla podpůrná stanoviska revizní komise.

Do diskuse nebyla žádná přihláška.

Po polední pauze představil místopředseda Dolejš kandidátky do Poslanecké sněmovny. Každý kraj vede současný poslanec, 2 kraje vede žena. Ke kandidátkám se nediskutovalo.

Čtvrtý blok uvedl s. Šimůnek. Je nás zase trochu méně, 39 956 proti 42 994 v roce 2015, věkový průměr je 73 let. V roce 2016 bylo přijato 256 členů. 13 okresů nepřijalo žádného nového člena.

Místopředseda Dolejš představil navrhovanou úpravu statutu Komise mládeže, která chtěla původně přenosný mandát za kraje. To se týká ale i dalších komisí. Po dohodě s předsedkyní Komise mládeže je materiál ale stažen.

Předsedkyně ÚRoK s. Vrzalová představila Informaci o činnosti ÚRoK 2016 a stanovisko ke kritice funkcionářů v jeho nepřítomnosti – komise rozhodla, že kritika funkcionářů je přípustná i bez jejich přítomnosti.

V diskusi vystoupil s. Ďžurek, který se věnoval stavu členské základny. Žádné jiné řešení než je usnesení ale nemáme. Zlín podpořil i kandidaturu Zemana na prezidenta, kritizuje to ale.

S. Hrůza reagoval na stanovisko ÚRoK. Jako právník říká, že každý materiál se posuzuje podle obsahu, nikoliv podle označení či titulku. Na 5. zasedání ÚV KSČM odkazovaný článek 7d) Stanov KSČM nelze posuzovat dle tohoto stanoviska.

S. Šimůnek pak uvedl poslední bod, onu služebnost v Kolíně.

S. Lišková uvedla informace o kontrole legitimací - ze z 242 pozvaných předložilo ke kontrole legitimací (bylo na pozvánce) jen 108. Z členů ÚV jen 63.

S. Komínek informoval o tématu stávky řidičů, která má být zaměřena proti zaměstnavatelům, nikoliv proti krajům. Kraje jako objednatel služby nemůže řešit personální problémy firem, které služby zajišťují. Prostě je špatně outsourcingování veřejných služeb, které se ziskem vykonávají soukromníci. Ústecký kraj doporučuje mít vlastní organizaci pro dopravní obslužnost.

Zazněl i dotaz, jak se na VV UV KSČM projednávalo téma vlastní televizní stanice.

Pak již přišlo na řadu usnesení.

V usnesení byl podpořen návrh na zvýšení limitu financí v pokladně OV KSČM na 20 tisíc Kč, návrhy s. Křenka (vyšetřovací komise pro Hlocha, do Futury s. Skálu a obměnu vedení Futury, odvolání s. Černého ze stínové vlády) neprošly. Další zasedání ÚV KSČM bude 22. dubna.
 

Fotogalerie

Autor: 
Zdeněk Štefek