Ze 4. Zastupitelstva Středočeského kraje

10. 3. 2017

4. zastupitelstvo bylo 7. března 2017 zahájeno v počtu 56 zastupitelů. Zvolili se zastupitelé do tradičních komisí.

Byl schválen náš bod o změně člena výboru pro zdravotnictví. Prošlo i zařazení bodu o změně pásma u nádrže Švihov na Želivce.

Pak se řešila neslučitelnost funkce zastupitele a předsedkyně SUJB paní Drábové. My na to byli připraveni (měli jsme analýzu Ministerstva vnitra, kterou jsme poskytli paní hejtmance) a zároveň paní hejtmance přišel dopis od ministra vnitra, který nám byl přečten.  Hejtmanka chtěla bod zařadit do programu. STAN chce nechat situaci dojít až k rozhodnutí ministra vnitra a žádá o nezařazení tohoto bodu.  Drábová také chce, aby se o její mandát soudil STAN, a to až ve chvíli, kdy zánik mandátu vysloví ministr vnitra… Bouřlivá debata se protáhla, pro zařazení bodu do programu ale hlasovalo jen 15 zastupitelů.

Podpořili jsme ale i zařazení bodu o navýšení základního kapitálu nemocnice Kladno a plán práce Výboru pro zdravotnictví.

Vyřazeny byly bezúplatný převod v Berouně a prodej nemovitých věcí v území Loučná a stavba mostu v Kralupech.

Z finančních bodů jsme schválili rozdělení zůstatku hospodaření z roku 2016, mimo 120 milionů na zimní údržbu z důvodu horší zimy a navýšení fondů o 110 milionů se přesouvá zbytek 410 milionů do rezervy. Velký zůstatek je oceněním ekonomické situace, zlepšení výběru daní i hospodařením kraje v roce 2016, my kritizovali, že se bude rezerva rozpouštět v investicích až na dalších jednáních ZK, projekty se totiž mohly již připravovat.

Dva další finanční body byly pouze o prominutí penále a odložení splátek, ostatně sankce jsme prominuli i v oblasti regionálního rozvoje a školství.

Z oblasti zdravotnictví jsme poskytli příspěvky na činnosti nehrazené ze zdravotního pojištění a na zajištění záchranné služby, standardní materiál, kterým jsou podpořena i adiktologická centra. Podpořena byla ale i soukromá nemocnice v Hořovicích, Rakovníku, Slaném.

Další bod se týkal obdobného, ale dotace směřovaly do našich nemocnic.

Schválili jsme i kofinancování u projektu pro kolínskou nemocnici, projekt z IROPu má název „Zvýšení kvality návazné péče“ a převod nedočerpaných investičních prostředků z roku 2016.

Při projednávání bodu o investiční dotaci pro Thomayerovu nemocnici na vybudování nového vjezdu sanitek jsme kritizovali použití investičních prostředků z Plánu investic, ten se totiž týká vlastních investic kraje, ne dotací – bude upraveno. Schválili jsme nevýšení základního kapitálu nemocnice Kladno o cca 95 mil. Kč.

Po polední pauze program pokračoval body z regionálního rozvoje. Věslav Michalík se pustil do obhajoby nového modelu. Navrhují 7 fondů, 3 v gesci věcně příslušných odborů.  Obce do 2000 obyvatel (celkem 540 000 lidí žije v obcích do 2000 obyvatel)mají mít garantovánu tisícovku na hlavu trvale hlášeného.  Infrastrukturní fond má být určen na spolufinancování, každý rok může mít jiné zadání. Kritika se stočila právě na ony limity na hlavu, které nezaručují rovnoměrný rozvoj kraje. Na zvýšení spoluúčasti, vypuštění některých fondů i na volbu hodnotících komisí, které neschvaluje Rada, ale jen příslušný náměstek. Na krátký čas pro podávání žádosti i nereálné termíny pro dokončení termínu. Podrobnou kritiku ostatně máme v tiskovém prohlášení.

O drobnou změnu požádala ve prospěch dětí a spolků poslankyně Nováková, prezentovala názor příslušného výboru. TOP09 chtěla pověřit radního vypracováním novely zákona o rozpočtovém určení daní, aby bylo narovnáno podfinancování malých obcí. My navrhli změny termínů, prodloužení lhůt pro podání žádostí i dokončení projektu tak, aby bylo možné projekty realizovat. Navrhli jsme rozšířit žadatele o „Zdravotnictví a Zdraví 2020“ o obce – toto bylo akceptováno, podpořilo to 38 zastupitelů.

Kritizovali jsme též chybějící podporu spolků v obcích, na to má prý sloužit navýšený Fond hejtmana, který byl ale dříve kritizován nejvíce…

Dále jsme schválili 5 milionovou nevratnou půjčku Středočeskému inovativnímu centru.

Schválili jsme vznik nové příspěvkové organizace, která se bude zabývat cestovním ruchem, prošel i náš návrh doplnit do činnosti provozování a údržba vlastních turistických a rekreačních objektů.

Vznikla též další organizace – Regionální dotační kancelář, která dosud fungovala v rámci Středočeského inovačního centra, zelenou dostal i program MPSV (192 mil Kč) – rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, z kterého chce kraj realizovat 4 projekty.

A podpořili jsme spolupráci krajů na projektu Pískovcová skalní města České republiky.

Schvaloval se i plán investic, kdy jsme navrhli opětovně zařadit akci „Nákup zámku v Přerově nad Labem“. Náš návrh neprošel, získal podporu 18 zastupitelů, zdrželo se 19, proti bylo 19.

Přešli jsme k bodům majetku. 17 bezúplatných nabytí bylo sloučeno v jednu rozpravu, aby se jednání urychlilo (obdobně u dalších bloků). K dalším 50 majetkovým bodům jsme zaujali kritický postoj ve 2 případech – předložili jsme vlastní pozměňovací návrh nezcizitelnosti u bezúplatného nabytí v Berouně (návrh prošel) a kritizovali nekomplexnost v případě předkupního práva v k.ú. Dubno.

Ze školství jsme rozdělili finance na sportovní soutěže a schválili na přímé neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu školám pro rok 2016 a 2017, několik drobných bodů včetně změn zřizovacích listin a dodatku ke smlouvě a financování projektu snížení energetické náročnosti SOU Hubálov (navýšení o 227 tisíc na 3,7 milionu Kč) kvůli požadavkům hygienické stanice.

Statisticky každoročně zajímavá byla Zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy za rok 2015/2016.

Ze sociální oblasti se upravovala metodika pro podporu sociálních služeb, převod finančních prostředků ve výši 10% z roku 2016 na rok 2017, z dotačního programu vystoupilo i sdružení Smíšek a Město Mělník a dále se z téhož programu sloučilo několik poskytovatelů sociálních služeb. Schválily se také změny ve zřizovacích listinách i úpravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Z kultury byly schváleny dotace na stavbu roku, dny lidové architektury, dotace pověřeným knihovnám, i dotace pro Dvořákův festival, Polabské muzeum se chtělo zbavit nevyužívaných Rožďalovic, které kulturně využije město, ale proces bude ještě dlouhý, jde to přes zbytný majetek... A pro hlasovalo jen 31 zastupitelů.

Sporným bodem bylo stažení legislativního návrhu řešícího nákup sbírkových předmětů. Vedení kraje prostě ustoupilo stanovisku vlády. My jsme chtěli ale problém dále řešit a tak zněl i náš pozměňovací návrh – neprošel, nechtějí se tím zabývat. Ale neprošel ani návrh na zpětvzetí (jen 32 pro).

Z životního prostředí se schválila další výzva na výměnu zdrojů tepla, II. kolo 1. Výzvy je s alokací skoro 52 milionů Kč.

V dalším materiálu bylo přesněji formulováno postavení pracovních skupin Výboru pro životní prostředí a zemědělství při přípravě stanovisek pro Radu kraje. Byly i stanoveny podmínky pro získání dotace z rozpočtu kraje na Environmentální vzdělávání, je určena částka 7 milionů Kč.

Schváleny byly plány práce výborů na rok 2017, klasicky i přísedící krajského soudu. Ke zprávě o činnosti Rady se vyjadřovala s několika dotazy Jiřina Fialová, odpovědi dostala od příslušných radních ale sporadicky.

V různém se řešila požadovaná informace, proč kraj ztratil zájem o koupi zámku v Přerově nad Labem. Představili jsme 10 bodů, proč by kraj měl o zámek usilovat a vyzvali opětovně k přehodnocení postoje. Ale bylo to jak hrách na stěnu házet…

Připomínky byly také k novému řediteli benešovské nemocnice, panu Mrvovi, který si v roce 2008 vyplatil zlatý padák z poskytnutého úvěru (v celkové částce s ostatními 6 milionů), a přitom byla nemocnice v dluzích. Navíc koupil dražší přístroj od firmy, ke které pak odešel pracovat. ODS jeho výběr ale hájila…

Poté se projednával avizovaný bod – změna stávajícího ochranného pásma III. stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce. Zastupitelstvo požádalo příslušného radního předložením rozboru kvality pitné vody a přehledem opatření, která se učinila pro zlepšení kvality vody, taktéž návrhem kompenzačních opatření pro občany.  Usnesení sice neprošlo, ale informace bude poskytnuta.

V závěru jsme se zeptali na situaci gymnázia v Čelákovicích. Po lednové havárii je v náhradních prostorách a bez prostředků, protože dosud nepřišla ani pojistka ani nerealizovaný nájem.  Dále jsme se zeptali na osud učňovských stipendií – radní Skopeček prý chystá na rok 2018 nový model se zapojením soukromého sektoru. A také na vývoj ohledně Božího Daru – spor s RP Mladá pokračuje, pracovní skupina kraje by se měla rozrůst i o starosty a také snad o opozici. Mělo by se též začít pracovat více na Všejanské spojce.

Popřáli jsme všem ženám krásný zítřejší svátek.

Mezi nejdůležitější výstupy pro KSČM (kdo nechce číst delší texty) bych zařadil:

1.     Problém Drábová a neslučitelnost funkcí – koalice nechtěla problém řešit, chce dojít až k soudu, bude minimálně mimořádné zastupitelstvo

2.     Vyhlášení fondů – byli jsme kritičtí, ale věcní(viz stanovisko), podařilo se prosadit rozšíření žadatelů v humanitárním fondu (zdravotnictví) o obce, nepodařilo se dát méně času na procesy na kraji a více času na podávání žádostí a více času (rok od podepsání smlouvy) na dokončení projektu:

a.     Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 38 000 000

b.    Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 30 000 000

c.     Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence 25 000 000

d.    Středočeský Fond kultury a obnovy památek  20 000 000

e.     Středočeský Humanitární fond zdravotnický 2 000 000

f.     Středočeský Infrastrukturní fond: Tematické zadání Podpora rozvoje a obnovy základních škol 110 000 000

g.    Středočeský Fond obnovy venkova 100 000 000

h.     Středočeský Infrastrukturní fond: Tematické zadání Životní prostředí 50 000 000

i.      Středočeský Humanitární fond 35 000 000

Podávání žádostí:

-          ze Středočeského Infrastrukturního fondu od 18. dubna 2017 od 9:00 hodin do 2. května 2017 do 15:00 hodin.

-          v ostatních Programech je stanovena od 18. dubna 2017 od 9:00 hodin do 24. dubna 2017 do 16:00hodin. Podrobnosti budou brzy na webu.

3.     Další možné zdroje – kotlíkové dotace (vyhlášení II. kola I. výzvy – necelých 52 milionů Kč), EVVO(environmentální vzdělávání – rozdělí se 7 milionů)  

4.     Vznikne nová příspěvkovka pro cestovní ruch – podařilo se nám prosadit rozšíření její činnosti o údržbu a provozování rekreačních a turistických cílů

5.     Nákup sbírkových předmětů – podařilo se nám, že se neprohlasoval návrh na zpětvzetí návrhu novely zákona, který řeší problematiku nákupu sbírkových předmětů z provozních prostředků a se kterým nesouhlasí vláda.

6.     Zámek Přerov nad Labem – nepodařilo se nám ho zařadit opět do Plánu investic, ale v diskusi jsme argumentovali věcně a konkrétně

7.     Rozdíl ve vystupování KSČM a ČSSD, která často bez znalosti věci pouze zdržuje a „povídá“

 

Video: 
Autor: 
Zdeněk Štefek